Informace

Okresní soutěže

 

Okresní soutěž v požárním sportu

Pořadatelem I. kola soutěže v požárním sportu je OSH Kolín.

Soutěž je otevřená pro kategorie družstev mužů a žen.

 

Pohár starosty

Pořadatelem okresní soutěže Pohár starosty je OSH Kolín a Územní odbor Hasičského záchranného sboru Kolín. Organizátorem je SDH určený pro daný rok.

Soutěž je otevřená pro kategorie družstev mužů a žen.

CTIF

Zkratka CTIF vyjadřuje překlad francouzské zkratky Mezinárodního výboru pro prevenci a hašení požárů. Tento výbor sdružuje  většinu států Evropy ( výbory jednotlivých zemí). Je to jakási platforma, na jejímž základě jednotlivé státy spolupracují v oblasti prevence  a hašení požárů, a to předáváním poznatků, vzájemnou pomocí, organizováním různých školení, ale také soutěží, včetně výchovy mládeže apod.

Mezinárodní soutěž CTIF se skládá ze dvou disciplín a to požárního útoku (útok na sucho) a štafety 8 x 50 m. K požárnímu útoku nastupuje celkem 9 mužů (velitel, strojník, spojka, vedoucí hadicové oddílu, člen hadicového oddílu, vedoucí vodního oddílu, člen vodního oddílu, vedoucí útočné skupiny, člen útočné skupiny). Požární útok se vyznačuje tím, že je proveden na sucho a kromě dosaženého času rozhoduje také bezchybné provedení útoku. Každý pohyb a provedení jednotlivých částí útoku musí být proveden podle stanovených pravidel. Jakákoli odchylka od těchto pravidel je hodnocena trestnými body, což automaticky znamená horší umístění. Důležité je tedy  útok opakovaně nacvičovat tak, aby veškeré úkony byly prováděny automaticky, synchronizovaně a koordinovaně. Během útkou se nesmí mluvit, vyjma strojníka, který vydává povely, rozhození hadic musí provedeno tak, aby nebyla vytvořena otáčka o 360 stupňů, držení klíčů na půl spojkách savic, úvazy lana na spojkách a řada dalších povinností, které si každý člen družstva musí během útoky splnit, činí z tohoto sportu náročnou disciplínu na psychiku. Družstvo během požárního útoku spojí čtyři savice, které ponoří do pomyslného vodního zdroje a následuje rozvinutí útočného vedení, hadic B a C, včetně koncového připojení proudnic. Neméně důležité je i pořadové vystupování družstva a strojová kázeň.

Druhá disciplína, štafeta 8 x 50 metrů, se skládá z 5 úseků bez překážek a třech úseků z překážkami (lávka, bariéra 150 cm vysoká a roura 8 metrů dlouhá, do které závodník skočí po hlavě a celou jí projede po břiše). Předávkové úseky mají jen 10 m.

V této soutěži rozhoduje součet časů z požárního útoku a ze štafety.

Soutěž CTIF je masově rozšířena zejména v Rakousku a Německu. Není nic neobvyklého, když na zemskou soutěž přijede tisíc družstev. V ČR se těmto soutěžím věnuje okolo 20 družstev všech kategorií. Přeci jen je u nás populárnější požární sport.

Každé čtyři roky se koná hasičská olympiáda, která je slavnostní událostí, jejímž smyslem je setkání hasičů všech zemí a vzájemné soupeření jak v mezinárodní soutěží CTIF tak i v požárním sportu. Příští rok je pořadatelem Francie.

Z okresu Kolín se CTIF věnuje pouze SDH Zibohlavy.

 

Kutnohorská hasičská liga

Počátky Kutnohorské hasičské ligy v požárním útoku se datují do roku 1998. Na podzim kontaktoval Libor Krejcar, starosta SDH Malešov 80 sborů z okresu Kutná Hora s myšlenkou založení seriálu hasičských soutěží. V té době byl požární sport v okrese odkázán pouze na okrskové a okresní kolo PS, případně nepravidelné pohárové soutěže, většinou k oslavám některého ze sborů. 

Na setkání, které proběhlo 8.12.1998 v Malešovské hasičské klubovně za účasti SDH Malešov, Nové Dvory, Uhlířské Janovice, CO Kutná Hora, Suchdol, Úmonín, Chrást, Rašovice, Rápošov, Chmeliště, Jindice a Křesetice byla Kutnohorská hasičská liga založena. Cílem tohoto sezení bylo sjednocení pořádání soutěží, ujasnění výkladu pravidel požárního sportu a v neposlední řadě zvýšení úrovně soutěží po všech stránkách. V prvních ročnících se bojovalo v požárním útoku se sklopnými terči na malešovskou časomíru a o dva roky později se sdružením finančních prostředků podařilo zakoupit časomíru s displejem a nástřikovými terči. Postupem let se liga rozšířila o kategorii Ženy a do soutěže se zapojily i Sbory dobrovolných hasičů okresu Kolín. V posledních ročnících se počty družstev ustálily zhruba na 17 družstvech mužů a 8 žen. Liga získala pověst kvalitních soutěží a je vyhledávanou nejen závodníky ale i diváky. Daří se propagovat Ligu v okresních novinách i na internetových stránkách.

Kutnohorská hasičská liga je otevřenou soutěží, tzn. že do ní může vstoupit, kterýkoliv Sbor dobrovolných hasičů, který se chce věnovat soutěžím.

 

Podlipanská liga

Podlipanská liga - soutěž v požárním sportu byla založena v r. 2001. Návrh na vznik této dlouhodobé soutěže vyslovil SDH Poříčany, jako zakládající se připojily SDH Klučov, Tuklaty, Tuchoraz a Vrbčany. Liga je seriál soutěží v požárním sportu a probíhá ročníkově v jednom kalendářním roce od jara do podzimu. Záměrem je rozšíření možnosti soutěžení pro SDH. Hodnocenou disciplínou je požární útok a soutěž je rozdělena do kategorií muži, ženy, žáci a přípravka.
 
Do celkového hodnocení ligy je zařazeno družstvo, které složí vstupní poplatek a zúčastní se alespoň 5 soutěží (žáci a přípravka 4 soutěží). Jednotlivých soutěží se může zúčastnit každé družstvo, které souhlasí s pravidly soutěže a zaplatí startovné pořádajícímu sboru. Družstvo bude hodnoceno jen v rámci této soutěže a nebude zařazeno do celkového hodnocení ligy. SDH startující v Podlipanské lize musí mít uhrazené členské příspěvky na příslušném OSH.
V období r. 2001 – r. 2011 bylo do Podlipanské ligy zapojeno celkem 24 sborů dobrovolných hasičů, z toho se této soutěže zúčastnilo celkem 26 družstev mužů, 12 družstev žen, 20 družstev dětí a 3 družstva přípravky.

Webové stránky: www.podlipanskaliga.cz

 

Polabská liga

 

Polabskou ligu založili Hana Varadyová a Petr Pazderka v roce 2010 za přispění okolních sborů, které se po několikaleté nečinnosti rozhodly obnovit svou činnost. Liga vznikla pro pobavení okolních sborů dobrovolných hasičů v okrese Kolín.

Soutěží se dle pravidel požárního sportu a pravidel, které se sepsaly a byly schváleny Okresním sdružením hasičů v Kolíně. Pravidla se každý rok mění a přizpůsobují novým podmínkám. Celý závod je měřen elektronicky a používají se nástřikové terče. Elektronickou časomíru sestavil a sponzorským darem věnoval do ligy pan Jaroslav Němeček a jeho firma Pester CEE s.r.o.

Soutěž probíhá od jara do podzimu a ročníkově. Soutěží se postupně na území každého SDH, tak jak je na začátku každého ročníku nahlášeno a schváleno. V roce 2011 se do soutěže přihlásilo 5 sborů a celkem se zúčastnilo 5 družstev mužů, 6 družstev žen a na ukázku si zasoutěžily i děti. Soutěží pouze ty sbory, které mají uhrazeny poplatky na OSH Kolín.

Webové stránky: www.polabskaliga.cz