Pořádání plesů, jiných kulturních akcí a tombol sbory dobrovolných hasičů

SH ČMS vydalo informace k pořádání plesů, jiných kulturních akcí a tombol sbory dobrovolných hasičů, platné ke dni 6. února 2019.

Celé znění naleznete v příloze, základní informace zde:

Pořádání a organizace akce typu plesy

Akci je nutné oznámit na příslušném obecním/městském úřadu a pokud to místní vyhláška neupravuje jinak, uhradit poplatek ze vstupného.

Při pořádání akce, na které hraje hudba a vybírá se vstupné, je třeba oznámit konání akce na OSA a po obdržení licenční smlouvy uhradit poplatek v ní uvedený.

Pouze v případě, že je daná akce nekomerční a nevybírá se na ní vstupné (např. průvod, soutěže, dětský den), pak se poplatek za autorská práva neplatí a vztahuje se na ni kolektivní hromadná licenční smlouva uzavřená mezi OSA a SH ČMS.

Živnostenské oprávnění a EET

Pokud spolek organizuje výdělečné činnosti jen příležitostně, činnost nesouvisí s jeho podnikatelskou činností a výše příjmů z této příležitostné činnosti nepřesáhne 300 000 Kč za rok, pak spolek nepodléhá povinnosti zřídit si na tuto činnost živnostenské oprávnění a také se na něj nevztahuje elektronická evidence tržeb.

Prodej alkoholu na akci aneb koncese

Pokud spolek organizuje tyto akce příležitostně (viz. odstavec týkající se živnostenského oprávnění a EET)  a nepoužívá k prodeji a nalévání alkoholu na dané akci zaměstnance, pak koncesní živnost k prodeji alkoholu nepotřebuje. Je ale povinen pořádání akce předem nahlásit na celní úřad.

Každý, tedy i spolek, který prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích včetně zábav a diskoték, je povinný nejpozději pět pracovních dnů před konáním akce o této skutečnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej alkoholu uskutečňovat. 

Pořádání tombol na akcích sborů do výše herní jistiny do 100.000 Kč

Ohlášení podléhají pouze tomboly s herní jistinou vyšší než 100.000 Kč. Tyto tomboly se ohlašují obecnímu / městskému úřadu, na jejímž katastrálním území má být tombola pořádána. Tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč se nikam neohlašují a tudíž se ani neplatí žádný poplatek za ohlášení tomboly. Lístky do tomboly lze prodávat pouze v den a na místě losování tomboly. Výhry se pak mohou vydávat pouze ve stejný den a na stejném místě, ve kterém se tombola losovala. 

Předmětem výhry v tombole by měly být věcné (hmotné) ceny nebo různé poukázky na zboží či služby. Výhrou v tombole by naopak neměly být peníze, ceniny, cenné papíry a jiné investiční nástroje. Výhry v tombole s herní jistinou do 100.000 Kč jsou pro výherce osvobozeny od daně z příjmu. Pokud je celková hodnota výher v tombole vyšší než vybraná částka za prodané lístky v tombole, pak je výše daně nula Kč a daňové přiznání se nepodává. Pokud by ale nastala situace, kdyby celková částka za prodané lístky do tomboly převýšila hodnotu všech výher v tombole, pak je třeba výsledný čistý výnos (po odečtení hodnoty výher) zdanit.

Od 1. 1. 2017 platí nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a to zejména § 61 až § 63, který zcela nahradil původní zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Daňovou problematiku pak upravuje zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Upozorňujeme, že výše uvedené informace platí jen do tombol s herní jistinou do 100.000 Kč. Při herní jistině nad 100 000 Kč platí zcela jiná a přísnější pravidla týkající se ohlašování, organizace i průběhu losování tomboly.

 

kategorie: