Čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Předáváme vám další informace pro rady represe a velitele jednotek SDH obcí.Dne 22.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V příloze vám přikládáme Záznam o předání místa zásahu (po požáru komínového tělesa). V bodě 2  protokolu je stanoveno konkrétní opatření směřující k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru -  „Spalinovou cestu (komín, kouřovod) lze po komínovém požáru používat až tehdy, když bude provedena revize spalinové cesty –  dle § 45 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 34/2016 Sb., o č ištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Velitelé zásahu by měli být seznámeni o používání tohoto záznamu o předání místa zásahu u požárů spalinových cest. V rámci odborné přípravy seznamte prosím velitele všech stupňů JSDH s tímto záznamem, s novelizovaným zákonem o PO (§ 43 - § 47) a s vyhláškou č. 34/2016 Sb. (zaslaná v příloze). Toto téma zapište do výcvikových plánů (výcvikový rok) jako samostatné téma.