Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu

Zdroj: HZS ČR

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

 

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.  Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat.

 

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů se provádí elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů.

 

 

Aplikace Evidence pálení, odkaz zde - slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. (zde hlásí pořadatel akce i „pálení čarodějnic).

 

kategorie: